1. H Εταιρεία με την επωνυμία «DNHOST IKE» (εφεξής καλούμενη η «Διοργανώτρια») που εδρεύει στην Ευμολπιδών 23 στο Γκάζι, Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Ιωάννη Φαραζούμη και Antoine Ubavicius, διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου τη Δράση στήριξης επαγγελματιών Σάμου & Καρδίτσας με ονομασία <<Ένα ψηφιακό σπίτι για Σάμο/Καρδίτσα>> (εφεξής καλούμενη η «Δράση»).
 2. Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση έχουν όλες οι επιχειρήσεις, οργανισμοί ή ιδρύματα που έχουν την έδρα δραστηριοποίησης τους στην περιφερειακή ενότητα Σάμου ή Καρδίτσας και δραστηριοποιούνται ενεργά στα γεωγραφικά όρια των αντίστοιχων περιφερειών.
  Η ταυτοποίηση των στοιχείων θα γίνει μέσω των στοιχείων που θα καταθέσουν στην αίτηση συμμετοχής και από την πλατφόρμα.
  https://www.businessregistry.gr/publicity/index του υπουργείου οικονομίας και ανάπτυξης.
  Η Διοργανώτρια δε φέρει καμία ευθύνη ψευδούς δήλωσης των παραπάνω στοιχείων. 
 3. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση οι υπάλληλοι της Διοργανώτριας, καθώς και οι συγγενείς πρώτου και δευτέρου βαθμού των ανωτέρω.
 4. Ως διάρκεια διεξαγωγής της Δράσης ορίζεται το διάστημα από 19/01/2021 και ώρα 15:00πμ έως και 15/03/2021 και ώρα 11:59μμ.
 5. Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος, κατά τη διάρκεια της Δράσης, οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει συμπληρώνοντας τη φόρμα συμμετοχής εδώ.
 6. H Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε Συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους.
 7. Μέσω της δράσης θα δοθούν δωρεάν 100 πακέτα φιλοξενίας Grow Hosting διάρκειας ενός έτους. Εφόσον υπάρξουν πλέον των 100 συμμετοχών θα διενεργηθεί κλήρωση για την ανάδειξη των Δικαιούχων των πακέτων φιλοξενίας.50 πακέτα θα δοθούν σε επιχειρήσεις της Σάμου και 50 σε επιχειρήσεις της Καρδίτσας εκτός εάν υπάρξουν λιγότερες συμμετοχές σε κάποια γεωγραφική περιφέρεια. Στην περίπτωση αυτή τα πακέτα που περισσεύουν θα δοθούν στις πλεονάζουσες συμμετοχές της άλλης περιφέρειας. Εάν συμμετέχων διατηρεί ήδη πακέτο φιλοξενίας στη Διοργανώτρια, τότε θα γίνει ανανέωση του πακέτου του για ένα επιπλέον έτος.
 8. Κάθε Συμμετέχων έχει το δικαίωμα να κάνει μόνο μια συμμετοχή με τα στοιχεία της εταιρείας του.
 9. Η κλήρωση (εφόσον παραστεί ανάγκη) θα πραγματοποιηθεί στις 22/03/2021 και ώρα 2:00 μ.μ., στα γραφεία της Διοργανώτριας, στην οδό Ευμολπιδών 23 στο Γκάζι με παρουσία των νομίμων εκπροσώπων της και η ανακοίνωση των 100 δικαιούχων θα γίνει την επόμενη ημέρα 23/03/2021 στις 2:00 μμ. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση online εργαλείων τυχαίας επιλογής των νικητών. H κλήρωση θα καταγραφεί με εργαλείο καταγραφής οθόνης και θα είναι προσβάσιμη σε όποιον το ζητήσει.
 10.  Οι Δικαιούχοι θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας στο Facebook (https://www.facebook.com/DNHOST) και στο blog (https://blog.dnhost.gr) στις 23/03/2021 ώρα 2:00 μμ και θα ειδοποιηθούν έως τις 25/03/2021 με προσωπικό μήνυμα στο email που θα δηλώσουν στη φόρμα ενδιαφέροντος.
 11. Η Διοργανώτρια δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των Δικαιούχων επειδή δεν απάντησαν για τον οποιοδήποτε λόγο ή προέκυψε κάποιο πρόβλημα στην παραλαβή του ενημερωτικού μηνύματος.
 12. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με κάποιον από τους Δικαιούχους έως τις 30/04/2021, το δικαίωμα παραλαβής και ενεργοποίησης του πακέτου Hosting καθώς και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι της Διοργανώτριας.
 13.  Η Διοργανώτρια δε φέρει καμία ευθύνη εάν κάποιος από τους Δικαιούχους αρνηθεί ή αδρανήσει για οποιοδήποτε λόγο ή επιδείξει αδιαφορία ή αμέλεια προκειμένου να ενεργοποιήσει το πακέτο hosting του ή αν η συμμετοχή του ακυρωθεί, ή αν δε συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής του στη Δράση. Στις περιπτώσεις αυτές ο Δικαούχος χάνει κάθε δικαίωμα, απαίτηση ή αξίωσή του επί του πακέτου Hosting, και το τελευταίο παραμένει εις χείρας της Διοργανώτριας, η οποία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απόδοσής του και δικαιούται να προβεί κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική της ευχέρεια είτε στην ακύρωση των μη αποδοθέντων πακέτων hosting είτε στην περαιτέρω διάθεσή τους.
 14. Οι  δικαιούχοι των πακέτων, έχουν το δικαίωμα να τα παραλάβουν και να τα ενεργοποιήσουν εντός 30 ημερών από τη στιγμή που θα ειδοποιηθούν από τη Διοργανώτρια. Επίσης, στο παραπάνω χρονικό διάστημα θα πρέπει μέσω email να ειδοποιήσουν τη Διοργανώτρια για το domain name που θα φιλοξενήσουν στο πακέτο Grow Hosting. Μετά το πέρας αυτής της χρονικής περιόδου, καμία άλλη αξίωση δε θα έχει η Διοργανώτρια έναντι όσων αποκτήσουν πακέτο φιλοξενίας μέσω της δράσης.
 15. Τα πακέτα hosting που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται με αιτία την προκήρυξη και η Διοργανώτρια δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας των υπηρεσιών της (πχ του δικτύου ή των συστημάτων της) και δεν εγγυάται ότι η υπηρεσία των εξυπηρετητών της και των δικτύων που χρησιμοποιεί θα είναι αδιάκοπη ή δε θα γίνει κάποιο λάθος ή βλάβη, λόγω της ειδικής φύσης του Διαδικτύου (Internet) και των δικτύων μέσω των οποίων διανέμονται οι πληροφορίες. Η Εταιρία, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και περιστάσεις και από οποιαδήποτε αιτία, δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει από τη χρήση, διαθεσιμότητα ή μη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών που προσφέρει.
 16. Τα πακέτα hosting που θα δοθούν στο πλαίσιο της Δράσης είναι απολύτως συγκεκριμένα και προσωποπαγή, ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα προϊόντα και υπηρεσίες.
 17. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και ανακαλέσει τη Δράση ή να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής της ή και οποιονδήποτε άλλο όρο του, να αλλάξει τα προσφερόμενα πακέτα hosting με άλλο ίσης αξίας κατά τη διάρκεια της Δράσης, τον τρόπο παροχής του και τον αριθμό του με ειδοποίηση πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής. Οι μεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται στο κοινό μέσω της ιστοσελίδας της διοργανώτριας στο https://www.facebook.com/DNHOST και του https://blog.dnhost.gr με ημερομηνία ισχύος της ως άνω τροποποίησης ή/και ανακλήσεως κ.λ.π. την ημερομηνία της σχετικής γνωστοποίησης. Η Διοργανώτρια μπορεί επίσης να διακόψει ή να ακυρώσει τη Δράση χωρίς ειδοποίηση και για οποιοδήποτε λόγο και ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των Συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση δε, ματαίωσης της Δράσης οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα, απαίτηση και αξίωση κατά της Διοργανώτριας ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση της Δράσης ή οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω οποιασδήποτε μεταβολής της.
 18.  Η Διοργανώτρια έχει τη δυνατότητα να επιβλέπει και να λαμβάνει μέτρα για την προσήκουσα χρήση των Ιστοσελίδων που θα φιλοξενηθούν στα πακέτα φιλοξενίας που θα διαθέσει μέσω της Δράσης, είναι δυνατό σε οποιονδήποτε χρόνο να παρουσιάζεται σε αυτήν γλώσσα ή εν γένει υλικό που μπορεί να είναι ακατάλληλο για ανηλίκους. Η Διοργανώτρια δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι Συμμετέχοντες δε θα τοποθετήσουν υλικό στην Ιστοσελίδα, το οποίο μπορεί να κριθεί ακατάλληλο για ανηλίκους. Η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν πρόσβαση μέσω του διαδικτύου σε πληροφορίες, αγαθά και υπηρεσίες που αντίκεινται στο νόμο, τα χρηστά ήθη ή είναι ακατάλληλα ή ανάρμοστα για ορισμένες κατηγορίες προσώπων και ιδίως για ανηλίκους. Εάν ο χρήστης του διαδικτύου θεωρεί ότι το υλικό που αναρτάται στην Ιστοσελίδα ή σε τμήμα αυτής προσβάλλει με οποιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματά του ή δικαιώματα τρίτων μπορεί να αποστείλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ιστοσελίδα https://dnhost.gr προσδιορίζοντας επακριβώς το υλικό ή το τμήμα του υλικού που θεωρεί προσβλητικό και τους λόγους που υποστηρίζουν τον ισχυρισμό του.
 19. Αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή χρήστης της Ιστοσελίδας παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή λογισμικό αυτών, η συμμετοχή του στη Δράση ακυρώνεται πάραυτα και η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές. Γενικά κάθε Ιστοσελίδα που θα φιλοξενηθεί σε πακέτο hosting μέσω της Δράσης, θα πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με τους Όρους Χρήσης των υπηρεσιών της Διοργανώτριας όπως περιγράφονται αναλυτικά στη διεύθυνση https://dnhost.gr/legal/terms-of-use.
 20. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε Συμμετέχοντα στη Δράση ή να του απαγορεύσουν την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφόσον κρίνουν ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη.
 21. Κάθε Συμμετέχων αποδέχεται την αποστολή ενημερωτικού και προωθητικού υλικού από το σύνολο των καναλιών επικοινωνίας της DNHOST με βάση το email και τα στοιχεία που έχει δηλώσει στη φόρμα εκδήλωση ενδιαφέροντος.
  Επίσης, εφόσον γίνει δικαιούχος Πακέτου Φιλοξενίας, η Διοργανώτρια μπορεί να κοινοποιήσει το σύνολο των εταιρικών στοιχείων που έλαβε από τη φόρμα επικοινωνίας.
 22. Η Διοργανώτρια δε φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους Συμμετέχοντες, για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς άμεσα ή έμμεσα από τη Δράση.
 23. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας.
 24.  Όσοι επιθυμούν να ενημερωθούν περαιτέρω σχετικά με τη Δράση, μπορούν να αποστείλουν σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@dnhost.gr.

 

Author

Είμαι Digital Marketing Project Manager στην DNHOST και απολαμβάνω να μοιράζομαι μαζί σου τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο του digital καθώς και άρθρα που θα βοηθήσουν το site και το e-shop σου.

Write A Comment