Όροι Διαγωνισμού Social Media 2019

1. H Εταιρεία με την επωνυμία «DNHOST IKE» (εφεξής καλούμενη η «Διοργανώτρια») που εδρεύει στην Βασιλείου Του Μεγάλου 10 στο Γκάζι, Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Ιωάννη Φαραζούμη και Antoine Ubavicious, διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου διαγωνισμό με ενδεικτικό τίτλο «Διαγωνισμός Social Media Day 2019» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»).

2. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδος και της Κύπρου οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 18o έτος της ηλικίας τους (εφεξής οι «Συμμετέχοντες»). Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη ψευδούς δήλωσης των παραπάνω στοιχείων. Αν διαπιστωθεί ότι υπάρξουν συμμετέχοντες που δεν είναι έχουν συμπληρώσει το 18o έτος της ηλικίας τους ή δεν είναι κάτοικοι της Ελλάδος ή της Κύπρου τότε η Διοργανώτρια δύναται να αποκλείσει τους συγκεκριμένους συμμετέχοντες.

3. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό οι υπάλληλοι της Διοργανώτριας, καθώς και οι συγγενείς πρώτου και δευτέρου βαθμού των ανωτέρω.

4. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το διάστημα από 27/06/2019 και ώρα 2:00μμ έως και 15/07/2019 και ώρα 11:59μμ.

5. Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος, κατά την διάρκεια του Διαγωνισμού, οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό και να μπει στην κλήρωση γράφοντας σε σχόλιο με την απάντησή του / της κάτω από το post του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας στο Facebook (https://www.facebook.com/DNHOST)

6. H Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε Συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους.

7. Από τον Διαγωνισμό θα αναδειχθούν τρεις (3) νικητές. Οι νικητές θα προκύψουν ύστερα από κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί μεταξύ των συμμετεχόντων που θα απαντήσουν σωστά στην ερώτηση που θα περιέχεται στο post του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας στο Facebook και θα έχουν κάνει Like στην σελίδα της Διοργανώτριας στο Facebook (https://www.facebook.com/DNHOST).

8. Τα Δώρα των 3 νικητών σύμφωνα με την σειρά που θα κληρωθούν είναι:
1ος: Ένα πακέτο Web Hosting Basic > αντικατάσταση > με το ΝΕΟ GROW για 1 έτος, ένα Essential DV Comodo SSL για 1 έτος & ένα .EU Domain για 1 έτος.
2ος: Ένα πακέτο Web Hosting Basic > αντικατάσταση > με το ΝΕΟ GROW για 6 μήνες & ένα .EU Domain για 1 έτος.
3ος: Ένα πακέτο Web Hosting Basic > αντικατάσταση > με το ΝΕΟ GROW για 3 μήνες &  ένα.EU Domain για 1 έτος.

9. Κάθε Συμμετέχοντας έχει το δικαίωμα να κάνει ένα (1) σχόλιο και να αναφέρει σε αυτό το σχόλιο μια (1) μόνο απάντηση. Σε περίπτωση παραπάνω του ενός σχολίου, έγκυρο για συμμετοχή θα θεωρηθεί εκείνο που έγινε πρώτο χρονικά και όλα τα υπόλοιπα θα θεωρούνται άκυρα. Στην περίπτωση που κανένας συμμετέχοντας δεν δώσει την σωστή απάντηση, δεν θα πραγματοποιηθεί κλήρωση και δεν θα υπάρξουν νικητές.

10. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 16/07/209 και ώρα 2:00 μ.μ., στα γραφεία της Διοργανώτριας, στην οδό Βασιλείου Του Μεγάλου 10 στο Γκάζι με παρουσία των νομίμων εκπροσώπων της και η ανακοίνωση των 3 νικητών θα γίνει την επόμενη ημέρα 17/07/2019 στις 2:00 μμ. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση online εργαλείων τυχαίας επιλογής των νικητών. H κλήρωση θα καταγραφεί με εργαλείο καταγραφής οθόνης και θα είναι προσβάσιμη σε όποιον το ζητήσει.

11. Οι κύριοι Νικητές θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας στο Facebook (https://www.facebook.com/DNHOST) και στο blog (https://blog.dnhost.gr) στις 17/07/2019 ώρα 2:00 μμ και θα ειδοποιηθούν έως τις 19/07/2019 με προσωπικό μήνυμα στον λογαριασμό τους στο Facebook.

12. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των Νικητών επειδή δεν απάντησαν για οποιονδήποτε λόγο ή προέκυψε κάποιο πρόβλημα στην παραλαβή του ενημερωτικού μηνύματος.

13. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με κάποιον από τους Νικητές έως τις 23/07/2019, το δικαίωμα παραλαβής και ενεργοποίησης του δώρου του συγκεκριμένου Νικητή ακυρώνεται και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι της Διοργανώτριας.

14. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη εάν κάποιος από τους Νικητές αρνηθεί ή αδρανήσει για οποιοδήποτε λόγο ή επιδείξει αδιαφορία ή αμέλεια προκειμένου να παραλάβει το δώρο του ή αν η συμμετοχή του ακυρωθεί, ή αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής του στον Διαγωνισμό. Στις περιπτώσεις αυτές ο Νικητής χάνει κάθε δικαίωμα, απαίτηση ή αξίωσή του επί του δώρου, και το τελευταίο παραμένει εις χείρας της Διοργανώτριας, η οποία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απόδοσής του και δικαιούται να προβεί κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική της ευχέρεια είτε στην ακύρωση των μη αποδοθέντων δώρων είτε στην περαιτέρω, διάθεσή τους.

15. Οι νικητές των δώρων, έχουν το δικαίωμα να τα παραλάβουν και να τα ενεργοποιήσουν εντός 30 ημερών από την στιγμή που θα ειδοποιηθούν από την Διοργανώτρια. Μετά το πέρας αυτής της χρονικής περιόδου, καμία αξίωση δεν φέρει η Διοργανώτρια έναντι των νικητών.

16. Τα δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται με αιτία την προκήρυξη, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες,κ.λ.π., έναντι της Διοργανώτριας. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις τους από δόλο ή βαριά αμέλεια τελούμενες και σε καμία περίπτωση δεν θα εκτείνεται σε πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια, τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

17. Τα δώρα που θα δοθούν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού είναι απολύτως συγκεκριμένα και προσωποπαγείς, ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα δώρα.

18. Προς άρση πάσης αμφιβολίας διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει την κάλυψη καμίας άλλης δαπάνης που ενδεχομένως δημιουργηθεί στο πρόσωπο του Νικητή και του Συνοδού του εκ της αξιοποιήσεως του Δώρου, πλην των ρητά αναφερομένων στο παρόν.

19. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και ανακαλέσει το Διαγωνισμό ή να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή και οποιονδήποτε άλλο όρο του, να αλλάξει το προσφερόμενο δώρο με άλλο ίσης αξίας κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, τον τρόπο παροχής του και τον αριθμό του με ειδοποίηση πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής. Οι μεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται στο κοινό μέσω της ιστοσελίδας της διοργανώτριας στο https://www.facebook.com/DNHOST και του https://blog.dnhost.gr με ημερομηνία ισχύος της ως άνω τροποποίησης ή/και ανακλήσεως κ.λ.π. την ημερομηνία της σχετικής γνωστοποίησης. Η Διοργανώτρια μπορεί επίσης να διακόψει ή να ακυρώσει τον Διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των Συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση δε ματαίωσης του Διαγωνισμού οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα, απαίτηση και αξίωση κατά της Διοργανώτριας ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω οποιασδήποτε μεταβολής του.

20. Οι Συμμετέχοντες που επισκέπτονται την Ιστοσελίδα https://dnhost.gr , την https://blog.dnhost.gr και την σελίδα https://www.facebook.com/DNHOST και χρησιμοποιούν τις εφαρμογές της και γενικότερα τις δυνατότητες που δίδει, δεν θα πρέπει να προσβάλουν τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή να καταχωρούν ευαίσθητα δεδομένα ή υλικό που περιέχει προσβλητικότης τιμής και αξιοπρέπειας περιεχόμενο έναντι Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής ή οποιουδήποτε τρίτου. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει την ανάρτηση προσβλητικού, ανήθικου και παράνομου περιεχομένου στην Ιστοσελίδα χωρίς προειδοποίηση.

21. Εντούτοις, παρόλο που η Διοργανώτρια έχει τη δυνατότητα να επιβλέπει και να λαμβάνει μέτρα για την προσήκουσα χρήση της Ιστοσελίδας, είναι δυνατό σε οποιονδήποτε χρόνο να παρουσιάζεται σε αυτήν γλώσσα ή εν γένει υλικό που μπορεί να είναι ακατάλληλο για ανηλίκους. Η Διοργανώτρια δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι Συμμετέχοντες δε θα τοποθετήσουν υλικό στην Ιστοσελίδα, το οποίο μπορεί να κριθεί ακατάλληλο για ανηλίκους. Η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν πρόσβαση μέσω του διαδικτύου σε πληροφορίες, αγαθά και υπηρεσίες που αντίκεινται στο νόμο, τα χρηστά ήθη ή είναι ακατάλληλα ή ανάρμοστα για ορισμένες κατηγορίες προσώπων και ιδίως για ανηλίκους. Εάν ο χρήστης του διαδικτύου θεωρεί ότι το υλικό που αναρτάται στην Ιστοσελίδα ή σε τμήμα αυτής προσβάλλει με οποιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματά του ή δικαιώματα τρίτων μπορεί να αποστείλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ιστοσελίδα https://dnhost.gr προσδιορίζοντας επακριβώς το υλικό ή το τμήμα του υλικού που θεωρεί προσβλητικό και τους λόγους που υποστηρίζουν τον ισχυρισμό του.

22. Αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή χρήστης της Ιστοσελίδας παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή λογισμικό αυτών, η συμμετοχή του στον Διαγωνισμό ακυρώνεται πάραυτα και η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές.

23. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε Συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό ή να του απαγορεύσουν την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφόσον κρίνουν ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη.

24. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους Συμμετέχοντες, για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς άμεσα ή έμμεσα από το Διαγωνισμό.

25. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας

26. Όσοι επιθυμούν να ενημερωθούν περαιτέρω σχετικά με το Διαγωνισμό, μπορούν να αποστείλουν σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@dnhost.gr.